Beleidsplan

Algemeen

Dit document omvat het beleidsplan Stichting Interkerkelijke Contacten Putten (hierna ICP). De oprichting van Stichting Interkerkelijke Contacten Putten heeft plaatsgevonden d.d. 2 januari 2003. De akte met de statuten zijn opgemaakt door notaris Mr. J.L. de Lange. De inschrijving bij de Kamer van Koophandel is onder nummer 08 112690 bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland. Per 1/1/2008 heeft de stichting de erkenning als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) verkregen.
Het beleidsplan in dit document vormt een beschrijving van de wijze waarop de doelstelling van ICP wordt uitgevoerd. De statuten met de in Artikel 2 vermelde doelstelling van Stichting Interkerkelijke Contacten Putten zijn leidend voor het beleidsplan. Het beleidsplan zal regelmatig worden bijgewerkt en zal blijven voldoen aan de minimale eisen zoals opgesteld door de belastingdienst.

Doel van de Stichting

Het doel van ICP is verwoord in artikel 2, lid 1 van de statuten met: "De stichting stelt zich tot doel het nader met elkaar in contact brengen van leden van christelijke verenigingen, kerken en stichtingen, zowel onderling als tussen de verschillende instellingen".

Werkzaamheden van de Stichting

De werkzaamheden van ICP zijn verwoord in artikel 2, lid 2 van de statuten met: "De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van activiteiten en bijeenkomsten".
Het organiseren van activiteiten wordt zelfstandig uitgevoerd door groepen vrijwilligers die geheel zelfstandig en voor eigen verantwoording een bepaalde periodiek activiteit organiseren.
ICP vormt hiervoor het officiële orgaan. Elke groep vrijwilligers wijst een contactpersoon voor ICP aan. Elke groep verzorgt elk jaar een financiële verantwoording.

De onder ICP uitgevoerde activiteiten zijn:
  • Organisatie van een jaarlijkse volleybal dag in de groene Scheg door de volleybalcommissie; (Beëindigd).
  • Organisatie van de Huwelijkskring; contactpersoon: Jan Boer; (Beëindigd).
  • Organisatie van meerdere praise concerten door de groep Impact; (Beëindigd)
  • De Seibo Werkgroep. Lokale actiegroep voor ondersteuning El Seibo; contactpersoon: Johan Bos
  • Lokale actiegroep voor World Servants; (Momenteel Inactief)
  • Lokale werkgroep Refo500 (Beëindigd)
  • Beheer van de Website www.kerknetputten.nl
Het hosten en onderhouden van (kerkelijke en maatschappelijke) internetsites, kernactiviteiten de begintijd, is overgedragen aan Cervus B.V. in Putten.

Wijze van geldwerving van de Stichting

ICP verkrijgt haar inkomsten uit giften en, wanneer noodzakelijk uit de doorberekening van de kosten ICP aan de deelnemende werkgroepen.

Beheer van het vermogen van de Stichting

Het vermogen van de stichting wordt opgebouwd op basis van de giften en op basis van de opslag bij de doorberekening van de kosten.
Het vermogen wordt beheerd op een bestuur rekening bij de ABN-AMRO. Op deze rekening wordt rente ontvangen.
ICP streeft ernaar om een vermogen op te bouwen waarmee ongeveer drie jaar aan verwachte verplichtingen kan worden voldaan. De hoogte is hiervan is vastgesteld op maximaal € 3.000 (drieduizend Euro).
Wanneer het eigen vermogen deze grens heeft bereikt zal de opslag bij en de doorberekening van de kosten worden verminderd, zodanig dat het opgebouwde vermogen stabiel blijft.

Besteding van het vermogen

De stichting heeft niet als doel om meer vermogen op te bouwen, als vermeldt onder beheer van het vermogen. Daarna zullen alleen de gehele of een deel van de werkelijke kosten doorberekent worden, zodanig dat het eigen vermogen stabiel blijft. Bestuursleden van ICP ontvangen geen vergoeding en alleen werkelijke kosten die door bestuursleden voor de ICP worden gemaakt zullen worden vergoed. Bij mogelijke ontbinding van ICP zullen de activiteiten overeenkomstig Artikel 13 van de statuten uitgevoerd worden. Het opgebouwde eigen vermogen zal besteed worden overeenkomstig het doel van de stichting.

Revisie April 2018, Website en stukken getoetst op AVG.