Balans 2013 Seibo Werkgroep

Seibo: Balans per 31 december 2013

Activa 31-12-2013 31-12-2012   Passiva 31-12-2013 31-12-2012
     
Kas 610 990        
ABN-AMRO, Bestuurrekening 3553 1.621   Eigen vermogen 9910 4.593
ABN-AMRO, Spaarrekening 5147 1.982   Vooruit ontvangen giften Seibo 2014 3431 0
Vooruitbetaalde kosten Seibo 2014 4.031 0        
 

   

  13.341 4.593     13.341 4.593
             
Overzicht baten en lasten 2013            
Lasten 2013     Baten 2013  
         
Seibo 2013       Seibo 2013    
Kosten spoedbezoek 2901     Giften 2891  
Kosten bouwtekening 360     Pepermunt 1463  
Kosten voorbereiding 500     Collecte 3737  
        Koninginnedag 255  
Besteding aan Seibo 2013 6909     Veldtocht 416  
        Bedrijvenactie 2415  
Bankkosten 97     24-uursactie 232  
Kosten T-shirts 74     Bezorgactie 550  
        Autowasactie 589  
        Beach Pull 1348  
Voordelig saldo 5317     Studiepot 192  
        Sagambiara-walk 2000  
        Oudjaarsduik 70  
             
 

   

  16.158 0     16.158 0
             
Toelichting eigen vermogen:            
Saldo 1-1-2013 4593          
Saldo baten en lasten 2013 5317          
Saldo 31-12-2013 9.910 0