Balans 2013 ICP

ICP: Balans per 31 december 2013

             
Activa 31-12-2013 31-12-2012   Passiva 31-12-2013 31-12-2012
     
ABN-AMRO,regening Courant 2.226 2.385    Eigen vermogen 1.845 2.004 
        Lening  381 381 
 

   

  2.226 2.385      2.226 2.385 
             
Overzicht baten en lasten 2013            
Lasten 2013 2012   Baten 2013 2012
     
Kosten Kamer van Koophandel   24         
Rente- en kosten bank 159 55         
             
Voordelig saldo        Nadelig saldo  159 79 
 

   

  159 79      159 79 
             
Toelichting eigen vermogen:            
Saldo 1-1-2013 2.004  2.083         
Saldo baten en lasten 2013 159  79         
Saldo 31-12-2013  1.845  2.004