Balans 2013 Huwelijkskring

Huwelijkskring: Balans per 31 december 2014

Activa 31-12-2013 31-12-2012   Passiva 31-12-2013 31-12-2012
     
             
ABN-AMRO, rekening courant 2.080 737   Eigen vermogen -2.420 -3.763
        Lening 4.500 4.500
 

   

  2.080 737     2.080 737
             
             
Overzicht baten en lasten            
             
Lasten 2013 2012   Baten 2013 2012
     
             
Kosten mappen huwelijkskring 2.527 2.304   Mappen huwelijkskring 2.510 2.457
Kosten rekening courant 177 71   Giften 1.682 165
Kosten verzending mappen 145 73        
             
Voordelig saldo 1.343 174        
 

   

  4.192 2.622     4.192 2.622
             
Toelichting eigen vermogen: 2013 2012        
Saldo 1 Januari -3.763 -3.837        
Saldo baten en lasten 1.343 174        
Saldo 31 December -2.420 -3.763