Colofonanbi

ICP / Kerknetputten.nl staat ten dienste van de verschillende kerken en christelijke organisaties
Als u een suggestie heeft voor een wijziging, stuur dan even een mailtje naar de web-redactie, info@kerknetputten.nl
ANBI rsin: 816257863

Reformatieherdenking

(PERSBERICHT)

REFORMATIEHERDENKING 2017

Refo500 prof. dr. G.C. den Hertog Zaterdag 28 oktober vindt in de Oude Kerk te Putten de jaarlijkse Reformatie-herdenking plaats.

Omlijst door samenzang zal prof. dr. G.C. den Hertog (tot voor kort hoogleraar aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn) spreken over het thema:

DE REFORMATIE: EERHERSTEL VOOR DE GOEDE WERKEN?!

Waar het Luther om ging

Op allerlei manieren is er dit jaar in Europa volop aandacht voor het feit dat 500 jaar geleden de Reformatie plaatsvond. Zoek je een naam die hieraan verbonden is, dan denk je al gauw aan Maarten Luther.

Professor Den Hertog gaat deze avond in op een markante uitspraak van Luther: In feite wil ik toch waarlijk goede werken uit het geloof onderrichten. Als in 1520 de breuk met de rooms-katholieke kerk onomkeerbaar is, moet Luther ijlings een aantal geschriften publiceren, waarin hij duidelijk maakt waar het om gaat en wat er op het spel staat. Het eerste geschrift dat hij het licht laat zien en waarover hij ook tevreden is, is een uitvoerig traktaat over goede werken. Vanuit de nieuwe toegang tot de Schrift die hij in de ervóór liggende jaren had gevonden, tekent hij in dit geschrift aan de hand van de Tien Geboden hoe God door Zijn Geest in ons een nieuwe gehoorzaamheid wil werken.

En zo komen er actuele lessen van Luther voor nu voor de dag. Reformatie.nu!

Ds. H. Markus (Hervormd predikant) opent de avond, terwijl dhr. Hans ten Klooster (directeur van de stichting In de Rechte Straat) de sluiting verzorgt. René de Ruiter bespeelt het orgel en begeleidt de samenzang van o.a. enkele berijmingen van teksten uit de Heidelberger Catechismus op bekende melodieën.

De Reformatieherdenking begint om 19.30 uur. De toegang is vrij. Bij de uitgang wordt een collecte gehouden om de onkosten te bestrijden en het werk van In de Rechte Straat te ondersteunen.

Het organiserend comité Noord-west Veluwe van deze stichting heet ieder hartelijk welkom!

Voor meer info: ds. H. Markus (voorzitter comité Noord-west Veluwe); T (0341) 360644; E h.markus@hervormdputten.nl; of: Stichting In de Rechte Straat, Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn, T (055) 3030090, E info@irs.nu, I inderechtestraat.nl